Hizmet Sözleşmesi


La Liberte Turizm Limited Şirketi (Bundan böyle “cappadociavisitor.com” olarak anılacaktır.) acentemizden hizmet satın alanlar 

(Bundan böyle "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.


1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine teslim edilen voucherda ve eklerde belirtilir.

2- Rezervasyon yapan tüm müşteriler; başta acenta, Sağlık Bakanlığı, yerel kurumlar/otoriteler olmak üzere, ilgili kurumların Covid-19 ile ilgili olarak aldığı

tüm tedbirlere uymak ve bu tedbirler kapsamında; başta HES Kodu olmak üzere kendilerinden talep edilen tüm bilgileri acentaya vermek zorundadır. Tedbirlere 

uymayan müşterilere sunulacak bazı hizmetler sonlandırılabilir. Müşterilerin Covid-19 kapsamında alınan önlemlere uymaması halinde yaşanacak olumsuz durumlardan

iş ortaklarımız ve ya cappadociavisitor.com sorumlu değildir. Acenta, sorgulama sonucunda tanılı veya temaslı müşterileri kabul etmeyebilir.

3- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

4- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin

ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür

kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul 

etmektedir. MÜŞTERİ'nin satın almış olduğu hizmete dair her türlü bilgilendirme satın alma anında paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden sağlanacağından bu

iletişim bilgilerinin MÜŞTERİ tarafından hatalı/eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi hallerinde cappadociavisitor.com'un bir sorumluluğu olmadığı

MÜŞTERİ tarafından kabul edilmektedir.

5-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, 

kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan cappadociavisitor.com'un veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını,

belirtilen 

nedenlerle cappadociavisitor.com'a ve/veya cappadociavisitor.com çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

6-Müşteri aldığı hizmetin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı 

yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını

ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu

olacağını , aksi halde cappadociavisitor.com'un söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ'nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

7- MÜŞTERİ satın aldığıhizmetin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin

bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

8- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği cappadociavisitor.com 

yetkilisine

ve acente yetkilisine sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

9- MÜŞTERİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör,

sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, Covid-19 dahil olmak üzere salgın hastalık vb.), cappadociavisitor.com'un/acentesinin/bağımsız hizmet 

sağlayıcısının 

gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmayacaktır. 

Sayılan haller dışında cappadociavisitor.com'un iş bu hizmetten kaynaklı taahhüdünü ihlal etmesi üzerine MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğar ise; Sigorta 

satın almış olan MÜŞTERİ'ye, sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi durumunda bu ödeme cappadociavisitor.com tarafından MÜŞTERİ'ye yapılacak olan ödemelerden mahsup 

edilecektir.

10- Erken rezervasyon da dahil olmak üzere indirimli hizmet satın alınması hali hariç çağrı merkezi ve acenteden yapılan tüm ürün tipleri ve hizmetlerine 

ait rezervasyonlar için geçerli olmak üzere kayıt anında hizmet bedelinin en az %35'i rezervasyon işlemi sırasında, bakiyenin ise satış tarihinden

itibaren 7 iş günü içerisinde, hizmet başlanğıcından 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında rezervasyon bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Anılan

süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam rezervasyon bedelinin %35'i cayma tazminatı

olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Çağrı merkezi ve acente vasıtasıyla olsa dahi erken rezervasyon da dahil olmak üzere indirimli hizmet satın alan MÜŞTERİ,

hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, Web sitesi, mobil satış veya aplikasyon kullanılarak satın alınan tüm 

rezervasyonlarda hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

11- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ'nin hizmet bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının cappadociavisitor.com'un kusurundan kaynaklanmayan 

bir şekilde

yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini cappadociavisitor.com'a

ödememesi halinde

MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

12- cappadociavisitor.com'un hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde cappadociavisitor.com, 

MÜŞTERİ'nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye iade eder.

13- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine

getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

14- MÜŞTERİ'nin Seyahat İçeriği (Voucher) da bildirilen hizmetin başlangıç saatine uygun şekilde belirlenen başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak 

edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda cappadociavisitor.com, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme 

hakkına sahiptir. 

Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak 

edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

15- cappadociavisitor.com, MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydıyla hizmeti sağlayan tedarikçinin hizmet vermeyeceğini cappadociavisitor.com'a bildirmesi

 hallerinde hizmeti başlamasından

 evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Müşteri tarafından her bir hizmet için ödemesi yapılan rezervasyon bedelleri kapsamında tedarikçilerin uygunluğu

 doğrultusunda MÜŞTERİ kendisine önerilebilecek alternatifler için karar verme hakkını kullanabilir. MÜŞTERİ; (1)tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek

 tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)istersecappadociavisitor.com tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel

 ile eşit değerde

 başka bir hizmete ilave bedel ödemeden katılma hakkına veya daha yüksek değerdeki hizmete aradaki fark bedeli ödeyerek katılma hakkına, (3)daha düşük bedelli

 bir hizmet seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

16- MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her

 türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

17- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki 

değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

18- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; acente kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten

 faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

19- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir, 

katılım sırasında aranan gsm numarası ile Müşteri'nin e-mail adresi yalnızca üyelik oluşturulması ve teyit amacıyla kaydedilir, görüşleri,

 ad ve soyad bilgileri ile birlikte şikayet, öneri, vb. görüşlerin çözüme kavuşturulabilmesi adına ilgili acentaya iletilebilir ve cappadociavisitor.com sitesi

 kuralları çerçevesinde incelendikten sonra cappadociavisitor.com sitesinde yayınlanabilir.
Tag